Edukativni rad “Medice” Zenica

Edukacije iz oblasti traume, psiholoških posljedica traume, stres, kriza i jačanje kapaciteta nevladinih organizacija

U toku 2011. i 2012. godine „Medica“ Zenica je održala ukupno 8 edukacija iz oblasti traume, psiholoških posljedice, stres, kriza za ukupno 139 osoba na području Zeničko-dobojskog, Srednjo-bosanskog, Unsko-sanskog kantona i regije Banja Luka.
Od ukupno 8 održanih edukacija iz navedene oblasti, 4 trodnevne edukacije su održane za predstvanike i predstavnice nadležnih ministarstava, institucija, ustanova i nevladinih organizacija za pružanje podrške i pomoći žrtvama i svjedocima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela.

U cilju jačanja kapaciteta nevladinih organizacija sa područja Zeničko-dobojskog, Srednjo-bosanskog, Unsko-sanskog kantona odnosno organizacija Udruženje Prijedorčanki „Izvor“ iz Prijedora, „Anima 2005“ iz Zvornika, „Viktorija 99“ iz Jajca, „Udruženje logoraša iz Zenice“ i „Ključ budućnosti“ iz Ključa, „Medica“ Zenica je održala ukupno 4 peto-dnevne edukacije. Korištenjem „Priručnika za rad sa preživjelima ratne traume“, „Medica“ Zenica je educirala, ojačala kapacitete navedenih organizacija i njihovih predstavnika i predstavnica za pružanje prve krizne podrške žrtvama/preživjelima kao i za vođenje grupa samo-pomoći u njihovim lokalnim zajednicama.

Edukacije iz oblasti rodne ravnopravnosti, gender mehanizama i osnaživanje žena u ruralnim sredinama 
U periodu od 2011.  do aprila 2013.godine, „Medica“ Zenica je održala ukupno 5 edukacija iz oblasti rodne ravnopravnosti, gender mehanizama za ukupno 93 predstavnike i predstavnice policije, centara za socijalni rad, općinskih službi za društvene djelatnosti i socijalnu zaštitu  iz Kaknja, Visokog, Usore i Doboj-Jug, kao i predstavnice političkih partija koje su bile kandidatkinje na Lokalnim izborima i mladi političari/ke. U aprilu, 2013. Godine „Medica“ Zenica je održala dvodnevnu radionicu za predstavnice i predstavnike partnerskih organizacija i vijećnike i vijećnice iz Zenice, Sarajeva, Banja Luke, Bihaća, Bijeljine, Bratunca, Bosnaskog Grahova, Mostara o kreiranju gender akcionih planova u lokalnim zajednicama.
U istom periodu „Medica“ Zenica je održala ukupno 35 radionica osnaživanja žena i djevojaka u ruralnim sredinama sa ukupno 703 žene i djevojke. Teme o kojima se razgovaralo su: komunikacija i aktivno slušanje, forme nasilja i načini prepoznavanja i zaštite od nasilja, referalni mehanizmi u zaštiti od nasilja u porodici i zajednici, ženska ljudska prava, i načini komunikacije sa političarima/kama, dosadašnja iskustva i očekivanja od predstojećih izbora, nadležnosti lokalnih zajednica, ženska ljudska prava.

Edukativno-preventivni rad u ruralnim sredinama:
U toku 2011. i 2012. Godine „Medica“ Zenica je održala ukupno73 edukativno-supportivne  radionice sa ženama i djevojkama iz Babina, Begovog Hana, Orahovice, Smajića, Kolića  i Starine. Radionicama je prisustvovalo ukupno 117 žena i djevojaka  starosne dobi od 15 do 45 godina. Tokom radionica rađene su različite teme iz psihosocijalne oblasti, kao i  rad na jačanju vlastitih izvora  snaga i  podizanje sampoštovanja i sampouzdanja.

Mirotvorstvo u BiH, žene mirotvorke- procesi izgradnje mira u BiH
– U maju 2012, “Medica” Zenica organizirala je III modul u Bosni i Hercegovini u okviru evropskog projekta za međureligijsko učenje. “Medica” Zenica je partnerska organizacija za provedbu europskog projekta za međureligijsko učenja-EPIL od 2002. godine  u Bosni i Hercegovini. EPIL je jedinstven način učenja koji osim stručnog znanja nudi direktni kontakt i susret s ljudima  iz organizacija civilnog cektora, obrazovno odgojnih institucija,  različitih vjerskih zajednica, mirotvokama-cima, i sl. koji vjeruju i praktikuju mir, njeguju i poštuju vrijedosti različitosti i međureligijskog dijaloga. Modul u Bosni i Hercegovini daje uvod u povijest multietničke bosanske nacije, analizu povijesnog konteksta vjerskih zajednica u ovoj zemlji, kao i kako je  dolazilo do zloupotrebe religije tokom rata. Proces popnovnog uspostavljanja mira, predstavljanje mehanizama nošenja u teškim traumatskim događajima kako tokom rata tako i u tranzicijskom procesu. Prezentiranje primjera dobre prakse, ženske solidarnosti i izgradnje ili očuvanje uspostavljenih mostova. Tokom Modula  učesnice iz Njemačke, Holandije, Švicarske, Austrije, Libana i BiH su posebno podijelile isksutva kako poštivati  različitosti koje  doprinos izgradnji demokratije, a što je postignuto u razdoblju nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Fokus je stavljen na doprinosu žena ozdravljenju i pomirenju u poslijeratnom razdoblju kada su ljudi prisiljeni živjeti s ranama i traumama, kao i ratnim ostacima.
– 10. maja, “Medica” Zenica je organizirala javni događaj kako bi se predstavila 12 žena mirotvorki, koje su prepoznate i imenovane  od strane javnosti diljem Bosne i Hercegovine. Te žene su priznate za svoj rad u području izgradnje mira i njihovim naporima u ponovnom uspostavljanju veze nakon rata. Jedna od tih mirotvorki je Sabiha Husić, mr.sci., direktorica “Medica” Zenica. Zaključak ovog događaja je da žene nerado izlože svoj rad javnosti i to uglavnom ostaje u privatnoj sferi i poznato je samo najbližem broju ljudi koji djeluju u pravcu donošenja ženskih mirovnih odluka. Također, TPO Fondacija je objavila  publikaciju istraživanja provedenog o ženama, donositeljicama mirovnih odluka. Publikacija je pod nazivom “Žene i izgradnje mira u BiH”, a sadrži relevantne informacije o rezultatima istraživanja, mirotvorke i njihov rad. TPO-fondacija Sarajevo radi na publikaciji, o mirotvorkama BiH, sa detaljnijim postignućima, radom i djelovanjem tih žena.

Završen treći ciklus trogodišnje edukacije Evropskog projekta za interreligijsko učenje
U februaru 2013.godine učesnice EPIL-a iz Bosne i Hercegovine, uz stručnu podršku i pomoć članica Akademskog tima, mr.sci. Sabihe Husić i Jadranke Miličević, su tokom zadnjeg modula koji je održan u Bejrutu, Liban, odbranile diplomske radove te dobile certifikate.

Edukativno-preventivni rad Medice Zenica u  2010. godini:

Edukacija  za aktere sa područja općine Zenica koji su ukjljučeni u zaštitu žrtava nasilja i prevenciju nasilja

U okviru projekta „Institucionaliziran odgovor na spolno/rodno zasnovano  nasilje u porodici i zajednici“, Medica Zenica je u periodu 17.-19.03.2010. godine održala edukaciju za sve subjekte koji su uključeni  u zaštitu žrtava  nasilja i prevenciju nasilja, odnosno predstavnike sljedećih institucija i organizacija: Medica Zenica, Centar za socijani rad Zenica, Policijska uprava Zenica, Ministarstvo unutrašnjih poslova Ze-do kantona, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Ze-do kantona, Općina Zenica,  Dom zdravlja u Zenici, Centar za mentalno zdravlje u Zenici, JZU Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti Ze-do kantona, Kantonalno tužilaštvo, Kantonalni sud u Zenici, Općinski sud u Zenici, Gender Centar Federacije BiH, Pedagoški zavod-Ze-do kantona, JU Dom porodica, Društvo socijalnih radnika Ze-do kantona, U.G. Romano Centro, općinska komisija za ravnopravnost spolova.Ovaj trening je za cilj imala senzibilizaciju i edukaciju svih subjekata uključenih u zaštitu žrtava nasilja i prevenciju nasilja, te izradu nacrta Protokola o međusobnoj saradnji u radu na zaštiti žrtava nasilja i prevenciji spolno/rodno zasnovanog nasilja u porodici i zajednici općine Zenica. Edukaciji su prisustvovala 24 predstavnika/ice navedenih institucija i organizacija.

Edukativno-terapijski rad u ruralnim sredinama:

U 2010. godini Medica Zenica je u okviru projekta  „Održivi način suzbijanja rodno zasnovanog nasilja u ruralnim sredinama u BiH”,koji za cilj ima ekonomsko i psihološko osnaživanje žena i djevojaka u ruralnim sredinama, organizovala obuke za zanimanje i edukativno trerapijske sesije za 45 žena i djevojaka iz 2 ruralne sredine, Vrselje i Lokvine, na području Općine Zenica.  U istom periodu dok učesnice pohađaju obuku, prisustvuju redovno i edukativno terapijskim sesijama na kojima se upoznaju o  temama iz psihosocijalne oblasti kao što su trauma, nasilje, dijalog i uspješna komunikacija za konstruktivno rješavanje sukoba, jednakopravnost spolova i dr. teme za koje učesnice pokažu interesovanje. Svaka grupa žena prisustvuje na 12 edukativno- terapijskih sesija što je u prosjeku (36 radnih sati) a za žene i djevojke  koje osjete potrebu da razrade svoja teška iskustva omogućen je i individualni savjetodavni i terapijski rad. U 2 sela održane su 24 edukativno-terapijske sesije (72 radna sata) i 20  individualnih  savjetodavnih – terapijskih sesija.   Ukupno 92 radna sata, edukativno terapijskog rada  sa ženama u Vrselju i Lokvinama. U toku realizacije projekta 45 žena i djevojaka pohađalo  474 radna sata edukacije.T

Edukativno – suportivne radionice za djecu

Sa starijom grupom djece koja su boravila u ovom periodu u dječjoj kući, djeca su učestvovala u planiranju i održavanju edukativno-suportivnih grupa na teme: Djecija prava, komunikacija, nenasilno rješavanje sukoba, prepoznavanje nasilja i sl. Uspješno su usvojila znanja i vještine iz navedenih oblasti, ali i informisani kako mogu zatražiti pomoć za sebe i druge.
Djeca su počela sama da prepoznaju koje su to vrste nasilja koje im se najčešće dešavaju. Potom su navodila da su neke situacije iz njihovog života ili okoline ustvari nasilje, mada to nisu do tad znali.
Takodjer su u navedenom periodu  pripremljeni  peer edukatori za vođenje radionica na iste teme u drugim ustanovama i organizacijama (Dom i porodica, Romano Centro) te u ruralnim sredinama.
Na istu temu su održane radionice na terenu u partnerskim organizacijama, te u  ruralnim sredinama. U 10 ruralnih sredina (Vrselje, Janjici, Babino, Vranduk, Tetovo, Arnauti, Nemila, Stranjani, Lokvine, Gorica) su održne radionice na kojima je prisustvovalo 794 djece.
Djeca u ruralnim sredinama rijetko imaju mogućnost da se upoznaju  o navedenim temam (Dječija prava; Komunikacija; Nasilje; Nenasilno rijesavanje sukoba…)

Medica Zenica je uz pomoć sedam peer edukatora (vršnjačkih edukatora) realizovala ukupno 24 edukativno-kreativne radionice sa djecom u JU Dom porodica Zenica (12 radionica) i U.G. Romano centro Zenica (12 radionica). Učesnici/ce radionica skupa sa izabranim peer edukatorima su imali priliku da uče, diskutuju i iznose svoja mišljenja o temama kao što su nenasilna komunikacija, sukobi, različiti oblici nasilja, dječja prava, te da ispoljavaju svoju kreativnost kroz kooperativno učenje, grupni rad i samostalno kreiranje ideja

Edukativno-kreativne radionice za djecu u ruralnim sredinama

U 2010. godini, Medica Zenica je realizovala i 30 edukativno-kreativnih radionica za djecu u 10 ruralnih sredina (Vrselje, Janjići, Babino, Vranduk, Tetovo, Arnauti, Nemila, Stranjani, Lokvine i Gorica).  Edukatori/ice iz Medice Zenica su zajedno sa 7 peer edukatora/ica, 4 peer edukatora iz JU Dom porodica i 3 edukatora/ice iz Medice Zenica, održali po 3 radionice u svakom mjestu, a radionicama je prisustvovalo ukupno 794 djece. Obrađivane teme tokom radionica su bile: dječija prava, komunikacija, nenasilno rješavanje sukoba i nasilje-prevencija nasilja…

TRENING-SEMINAR ”Dijalogom protiv nasilja: rodno utemeljeno nasilje i multireligijski dijalog”

Medica Zenica u saradnji sa Transkulturnom psihosocijalnom obrazovnom (TPO) Fondacijom organizirala je trening “Dijalogom protiv nasilja: rodno utemeljeno nasilje i multireligijski dijalog” u periodu od 20. do 29. 09.  2010.godine. Tokom desetodnevnog treninga, 15 učesnika/ica različitih etničkih i vjerskih pripadnosti iz Bosne i Hercegovine educirano je iz 5 oblasti: dostojanstvo žene, rodna ravnopravnost u porodici, rodno zasnovano nasilje, uloga žene u izgradnji mira i pomirenja.
Ovaj trening je dio projekta ”Podizanje svijesti o pitanjima rodno utemeljenog nasilja i uloge žene u intereligijskom dijalogu” koji je podržan od strane UNIFEM-a. Opći cilj projekta je povećati svjesnost lokalnih zajednica o ženskim ljudskim pravima sa posebnim osvrtom na rodno utemeljeno nasilje i interreligijski dijalog, te da se kroz izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva i religijskih organizacija i grupa promovira i zagovara zaštita ženskih ljudskih prava.

Učesnici/e treninga su usvajali/le znanja o ženskim pravima u oblastima javnog života, mira i sigurnosti, ženskim pravima i rodnim odnosima iz različitih religijskih perspektiva, pristupima i konceptima izgradnje mira i pomirenja, međureligijskom dijalogu i rodno utemeljenom nasilju. Ovom prilikom, učesnici/e su dobili/le i sljedeću literaturu: “I vjernice i građanke”, “Dijalogom protiv nasilja”, “Monoteističko troglasje: uvod u judaizam, kršćanstvo i islam” i “Uputstvo za trening: Modifikacija društvenih i kulturnih obrazaca ponašanja muškaraca i žena u Bosni i Hercegovini”.
Trening su održali/le 10 iskusnih eksperata/ica iz ovih oblasti iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, a to su: dr. Zilka Spahić-Šiljak, mr.sci.Ivana Dračo, dr.sc.Jadranka Rebeka Anić, Rada Sukara-Grinzberg, mr.sci.Marija Grujić, Mirjana Stanković, Jadranka Leovac, mr. Alen Kristić, mr.sci.Sabiha Husić, i Nasiha Šehić.

Edukativne radionice „Dijalogom protiv nasilja“

Medica Zenica je ukviru projekta „Dijalogom protiv nasilja“ u saradnji sa Transkulturnom, psihosocijalnom, obrazovnom fondacijom (TPO) Sarajevo, organizovala 3 edukativne radionice za žene i djevojke u ruralnim sredinama pod nazivom „Dijalogom protiv nasilja“. Radionice su organizovane u sljedećim mjesnim zajednicama: Babino, Janjići i Lokvine. Ukupan broj prisutnih na ovim radionicama iznosi 46 od toga 15 žena i djevojaka u MZ Babino, 15 MZ Janjići i 16 u MZ Lokvine.

Promocija kampanje „Testiraj se na dijalog“

Medica Zenica je u saradnji sa Transkulturnom, psihosocijalnom, obrazovnom fondacijom (TPO) Sarajevo, organizovala promociju kampanje „Testiraj se na dijalog“ u 5 bosansko-hercegovačkih gradova: Zenica (30 učesnika/ca), Maglaj (64 učesnika/ce), Travnik (15 učesnica), Bugojno (17 učesnica) i Kakanj (32 učesnice). Ukupan broj prisutnih na promocijama u 5 bh – gradova iznosi 158  od toga 136 žena i djevojaka i 22 muškarca. Pitanja o kojima se najviše diskutovalo tokom promocije su vezana za dijalog kao tehniku koja se može koristiti za nenasilno rješavanje konfliktnih situacija, kao i o tome kako može doći do zloupotrebe religije u svim aspektima života.

Edukativne radionice „Mir i pomirenje“

„Medica“ Zenica je u okviru projekta „Socijalna inkluzija žena povratnica“ u saradnji sa Transkulturnom, psihosocijalnom, obrazovnom fondacijom (TPO) Sarajevo, organizovala 3 edukativne radionice za žene i djevojke pod nazivom “Mir i pomirenje“ Radionice su organizovane za  sljedeće kategorije učesnica: srednjoškolke, studentice, uposlenice u  institucijama, članice NVO, žene iz okolnih mjesnih zajednica, Babino, Janjići, Lokvine. Ukupan broj prisutnih na edukativnim radionicama je 55 osoba.

Radionice iz oblasti  komunikacijskih vještina

„Medica“ Zenica je u okviru  projekta „Socijalna inkluzija žena povratnica BiH“ u saradnji sa Transkulturnom, psihosocijalnom, obrazovnom fondacijom (TPO) Sarajevo, organizovala 3 edukativne radionice na temu komunikacije na osnovu edukativnih materijala „Trening paket za partnerske nevladine organizacije“  TPO fondacije  Sarajevo. Edukativni materijali su prilagođeni za vođenje radionica različitih ciljanih grupa.
Edukativne radionice su održane za predstavnike/ce  U.G. „Medica“ Zenica, Općine Zenica i Centra za socijalni rad Zenica. Ukupan broj prisutnih na 3 edukativne radionice iznosi 57 a od toga su 42 žene i 15 muškaraca.

Edukativne radionice „Osnaživanje uloge žena – 101 razlog zašto glasati za ženu“

Medica Zenica je u okviru projekta „Osnaživanje uloge žena- 101 razlog zašto glasati za ženu“  održala 22 edukative radionice sa ženama u ruralnim sredinama. Na području općine Zenica održano je 18 edukativnih radionica, a  na području općine Zavidovići 4 edukativne radionice. Na 22 edukativne radionice prisustvovalo je ukupno  306 osoba (292 žene i djevojke, 11 muškaraca i 3 učenice starosne dobi od 11-15 godina), od toga 252 osobe (242 žene i djevojake, 2 učenice i 8 muškarca) je prisustvovalo radionicama na području općine Zenica, a 54 osobe (50 žena i djevojaka, 1 učenica i 3 muškarca) na području općine Zavidovići. Žene i djevojke su pokazale veliki interes za

“Program razvoja zajednica sa područja Majevica”,  a u cilju izgradnje i razvoja kapaciteta medicinskog osoblja.

Održana su 4 jednodnevna treninga  za 11 učesnika/ca u trajanju po osam sati za medicinsko osoblje,  tokom kojih su obrađivane četiri glavne teme: „Unapređenje odnosa sa  klijentima“,  „Komunikacijske  i pregovaračke vještine“, „Upravljanje vremenom i upravljanje rizicima – rizik, prijetnja, prilika, snaga“. Na osnovu usmene evaluacije poslije svakog treninga i pisane na kraju 4 treninga  može se  zaključiti da su učesnici/učesnice zadovoljni održanim radionicama, kao i  da su se uglavnom ispunila njihova očekivanja, te da bi željeli nastaviti trening sa naglaskom na teme:  profesionalni stres i pregorijevanje; grupe samopomoći; nošenje sa stresnim situacijam; produbiti komunikaciju i sl.

Edukativno-preventivni rad Medice Zenica u  2009. godini:

Edukativno-preventivne radionice

Tokom 2009. godine Medica Zenica je realizovala edukativno-preventivne radionice za žene i djevojke u ruralnim sredinama općine Zenica o rodno utemeljenom nasilju.  Dva puta mjesečno sa ženama i djevojkama (38 osoba)  su obrađivane  teme koje su vezane za nasilje, medju kojima: Šta je nasilje? Kako prepoznati nasilje? Različiti oblici nasilja. Kako zakon reguliše nasilje u porodici? Da li ima pomoći za žrtve nasilja? Stereotipi  i sl.

Saradnja Medice Zenica i Osnovne specijalne škole u Zenici

U prvoj polovini 2009. godine održana je dvomjesečna bazična edukacija nastavnog osoblja Osnovne specijalne škole u Zenici, koju su provele terapeutkinje/edukatorice Medice Zenica.
U okviru 10 radionica u trajanju od po tri sata obrađene su teme iz sljedećih oblasti:
–    rad u grupi i procesi grupnog/radioničkog rada;
–    komunikacija i nenasilno rješavanje konflikta;
–    posljedice i prevencija nasilja nad djecom i nasilja u partnerskim odnosima, te
–    posljedice i prevencija traume.

„Vidljivi, informirani, snažni“

Od aprila 2009. godine  peer edukatori Medice Zenica, nastavili  su  sa edukativno-kretaivnim radionicama za vršnjake  u in_stitucijama i nevladinim organizacijama iz oblasti: prepoznavanje nasilja, uspješna komunikacija, nenasilno rješavanje konflikta, zalaganje za dječija prava i sl. Održane su 22 edukativno-kreativne radionice, po 11 radionica u JU Dom porodica Zenica i NVO „Romano centro“ Zenica . I u minuloj 2009.-toj godini djeca su učestvovala u obilježavanju „16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja“ sa  promotivnim materijalom koji odslikava dječiji rad na zadane teme tokom edukativno-kreativnih radionica, koje su održane u sklopu realizacije projekta „Vidljivi, informirani, snažni – zaštita ranjivih grupa djece od nasilja u jugoistočnoj Evropi“.Edukacija predstavnika općinskih i kantonalnih tijela

Od juna  do kraja decembra 2009. godine, Medica Zenica je realizovala projekat „Institucionalno jačanje i senzibiliziranje članova/ica općinskih komisija, kantonalne komisije za ravnopravnost spolova Ze-Do kantona i predsjedavajućih Vijeća općina Zeničko-dobojskog kantona o rodno utemeljenom nasilju“.

Edukacija je bila namijenjena  članovima i članicama gender općinskih komisija, Ze –Do kantonalne gender komisije, kao i predsjedavajućim  općinskih vijeća  Ze-Do kantona.

Cilj projekta je sistemsko podizanje svijesti o rodno utemeljenom nasilju i zalaganje za adekvatniju gender politiku u  općinama ZE-Do kantona, kao i u samom kantonu.

Na području Ze-Do kantona educirano je 53 članova/članica općinskih gender komisija, uključujući i Kantonalnu gender komisiju, od toga 24 muškarca i 29 žena . Nakon posljednjih lokalnih izbora 2008. godine,  izabrani su  predsjedavajući vijeća općina – svi muškarci (12), kao i na nivou Skupštine ZE-DO kantona, koji su također uključeni  u edukaciju o rodno zasnovanom nasilju.

Tako je 66 osoba (37 muškarac i 29 žena) članova/ica gender  komisija i predsjedavajući vijeća,  nastavilo sa konkretnim aktivnostima, shodno njihovim pozicijama u matičnim općinama, uz  konsultaciju Medice Zenica.

Nakon toga, na području svih općina Zeničko-dobojskog kantona  provedena je zajednička aktivnost kroz obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv rodno zasnovanog nasilja – 16 dana aktivizma protiv nasilja i diskriminacije. Rezultat zajedničkog rada je i publikovanje brošure „Budi muško-spriječi nasilje“, kao i izrada postera sa istim sloganom.

Edukativno-terapijski rad u 2009. godini

U minulom periodu edukativno-terapijski rad odvijao se u dvije grupe od ukupno 36 žena i djevojaka, preživjelih ratne traume. Riječ je o članicama Udruženja logorašica Ze-Do kantona, te ženama sa područja sela Petrovići, koje se nalazi na granici općina Han Pijesak i Olovo.

Cjelokupan proces podrške i pomoći ovim ženama, koje su preživjele neki od oblika ratne traume, omogućen je kroz kontinuiran terapijski rad, medicinske (ginekološke i internističke) preglede, te putem  pružanja pravne pomoći i savjetovanja.

Ostale edukacije Medice Zenica

Edukacije koje su se u minulih 14 godina većim dijelom odvijale na terenu, dakle -išlo se u susret potrebama ciljnih grupa-, su provedene na lokacijama širom Bosne i Hercegovine. Trebalo bi nam daleko više prostora kada bismo ih sve pobrojale, pogotovo kad su u pitanju ruralna područja. Stoga ćemo pomenuti samo neke gradove, kantone i regije: Zenica i Zeničko-dobojski kanton; Visoko, Vareš, Breza, Kakanj, Tešanj (Jelah), Zavidovići, Travnik i Srednjobosanski kanton; Vitez, Busovača, Donji Vakuf, Jajce; Šipovo, Mrkonjić Grad, Glamoč; Bihać i Unsko-sanski kanton; Bužim, Velika Kladuša, Cazin, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Sanski Most, Ključ; Prijedor i Prijedorski region; Banja Luka; Mostar i Hercegovačko-neretvanski kanton; Jablanica, Konjic; Sarajevo, Ilijaš, Kiseljak; Doboj i Dobojski region; Modriča; Trebinje i region Istočne Hercegovine; Goražde i Bosansko-podrinjski kanton; Višegrad i region Južnog podrinja…

(U ovom kraćem pregledu terenskih Medicinih edukacija, uočljivo je da smo navele kantone i regije, a potom navodimo ponovo neke gradove koji teritorijalno gravitiraju tim područjima. Razlog za to je činjenica što smo neke edukacije održavale u većem (centralnom) gradu određenog područja, a učesnici su iz svojih mjesta dolazili tu da prisustvuju edukaciji, dok smo radeći neke druge edukacije direktno išle na teren u manje gradove i sela. Dakle, u nekim od navedenih mjesta radile smo više različitih edukacija u različitim vremenskim periodima.)

Edukacije smo radile iz oblasti saniranja posljedica i prevencije traume i nasilja u porodici i zajednici; multidisciplinarnog pristupa suzbijanju nasilja nad ženama i djecom kroz edukaciju profesionalaca u zajednici – pomagača, trenera i zalagača u toj oblasti; iz oblasti partnerskih odnosa; reproduktivnog zdravlja i reproduktivnih prava; komunikacije i nenasilnog rješavanja sukoba; suzbijanja i prevencije trgovine ljudima; jednakopravnosti spolova; ljudskih prava…

Osobe 
Profesionalci/ke, učesnici/e edukacija (Centar za socijalni rad, policija, zdravstvo, pravosuđe, mediji, prosvjetni radnici/ce, državne institucije, odgajatelji…) 

3.572

NVO-i i aktivnosti u zajednici2.705
Omladina (učenici – osnovna i srednja škola; studenti)1.781
Djeca koja su pohađala edukativno-kreativne radionice u Medici i drugim organizacijama i institucijama, kao i ruralnim sredinama1.319
Ukupan broj osoba9.377

Edukativno – terapijski rad

Medica Zenica je provodila edukacije grupa za pomoć i samopomoć, odnosno edukativno-terapijski rad na terenu i to na područjima: Zenica, Žepče, Zavidovići, Vozuća, Vareš, Breza, Travnik, Busovača, Vitez (Ahmići, Večeriska), Jajce, Sarajevo (Ilidža, Hadžići, Vogošća), Han Pijesak (Gođenje), Kotor Varoš (Večići), područje Doboja (Čajre, Sjenina, Kotorsko, Čivčije, Krčevine), Modriča, selo Petrovići (na granici između općina Han Pijesak i Olovo), Kozarac (opština Prijedor), Đulići (opština Zvornik), Ključ, Goražde (selo Mravinjac i Ilovača).

Medica Zenica više godina participira i u realizaciji Evropskog projekta za interreligijsko učenje (EPIL), promovišući međureligijski dijalog, toleranciju i mir među ljudima.

Scroll Up