Istraživački rad Medice se odnosi na različite tematske oblasti, kontekstualno vezane zamisiju i viziju Medice, prevashodno one koje se tiču područja traume i različitih oblika nasilja nadženama i djecom, kao i položaja žena i djece u društvu, te ostvarivanja njihovih prava. Za 18 godina rada Medica Zenica je štampala/izdala 42 publikacije (vidjeti „Izdavaštvo MediceZenica“), medju kojima suknjige i brošure tematski vezane za različite stručne i druge sadržaje, kojima se Medica bavi uokviru svog rada i pružanja psihosocijalnih i zdravstvenih usluga svojim korisnicama/ima. U nekima od njih su publikovani rezultati istraživanja, kao i sažete analize, među kojima i onekoje su rađene i prezentirane javnosti u 2010. godini:

Prezentacija rezultata rodno osjetljive situacione analize Socijalne uključenosti žena povratnica: “Situaciona analiza, zapošljavanje, zdravstvena zaštita i socijalna prava“

„Medica” Zenica je u saradnji sa Transkulturnom, psihosocijalnom, obrazovnom fondacijom (TPO) iz Sarajeva, 9.12.2010. god, upriličila prezentaciju rezultata rodno osjetljive situacioneanalize „Socijalna uključenost žena povratnica“ sa fokusom na „Situacionu analizu,zapošljavanje, zdravstvena zaštita i socijalna prava“.Prezentacija rezultata Analize u Zenici je održana u prostorijama Centra za socijalni rad Zenicau saradnji sa CSR Zenica. Prezentaciji su prisustvovali/e predstavnici/e: Ministarstva za rad,socijalnu politiku i izbjeglice Ze-do kantona, Općine Zenica, Centra za socijalni rad Zenica, JUPredškolski odgoj, U.G. Medica Zenica, U.G. Društvo socijalnih radnika Ze-do kantona, U.G.Učitelji bez granica i U.G. Naša djeca.

Prezentacija analize „Socijalna uključenost žena povratnica“-Rodno osjetljiva analiza zakonskihdokumenata u oblastima socijalne i zdravstvene zaštite, rada i zapošljavanja“

Takođe u saradnji sa Transkulturnom, psihosocijalnom, obrazovnom fondacijom (TPO) izSarajeva, Medica je 24.12.2010.godine, organizovala prezentaciju rezultata analize Socijalnauključenost žena povratnica“- Rodno osjetljivu analizu zakonskih dokumenata u oblastimasocijalne i zdravstvene zaštite, rada i zapošljavanja“ koja je urađena od strane grupe autorica izBiH, odnosno entiteta FBiH i RS. Prezentaciji je prisustvovali/e predstavnici/ce različitih institucija i nevladinih organizacija:Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Ze-do kantona, Općina Zenica, Služba zadruštvene djelatnosti, Služba za zapošljavanje Ze-do kantona, Pedagoški zavod Ze-do kantona,Centar za mentalno zdravlje Zenica, Centar za socijalni rad Zenica, JU Zavod za liječenjebolesti ovisnosti Ze-do kantona, JU „Dom za stara lica Zenica“, nevladina organizacija „Našadjeca“ Zenica, NVO Centar za besplatnu pravnu pomoć ženama Zenica, UG „Medica“Zenica.

Tokom 2009. godine, Medica je u partnerstvu sa NVO „Udružene žene“ iz Banja Luke uradilaistraživanje – Rodno odgovorno budžetiranje sigurnih kuća u BiH-. Prijedlozi i preporuke saoptimalnim budžetom za finansiranje sigurnih kuća u BiH sadržane su u istoimenoj publikaciji. Osim toga, Medica Zenica je dala značajan doprinos u istraživanju Amnesti International opoložaju preživjelih ratna sliovanja u BiH putem davanja intervjua, popunjavanja upitnika i krozučešće na sastancima. Medica Zenica je dala podršku Medici mondiale (Njemačka, Keln) tokom istraživanja o statusu žena/djevojaka koje su preživjele ratne traume, posredovala u uspostavljanju kontakata,realizaciji intervjua, prevođenja, uz podršku preživjelima i kroz odlaske na teren – u Zavidoviće,Vareš, Mostar, a dio navedenog je realizovano i u samoj Medici. Medica mondiale jeistraživanje publikovala na engleskom i sažetak istraživanja na bosanskom jeziku.

 “Prekogranična saradnja u sprečavanju nasilja nad ženama i djecom” – Uvod”Prekogranična saradnja u sprečavanju nasilja nad ženama i djecom ” – Analiza nacionalnih politika Bosne i Hercegovine

“Prekogranična saradnja u sprečavanju nasilja nad ženama i djecom” – Analize nacionalnihpolitika Republike Hrvatske”

Prekogranična saradnja u sprečavanju nasilja nad ženama i djecom” – Analiza nacionalnihpolitika Republike Srbije

„Country Sheet“- Bosna i Hercegovina

Scroll Up