Medicinsko zbrinjavanje

Od  1993. do 2006. godine  u okviru “Medicine” ambulante   pružani su opći, ginekološki i
internistički pregledi:

Broj ginekoloških pregleda i usluga uključujući i rad savjetovališta  je 64.687.
Broj pregleda i usluga opće prakse  je 12.773.
Broj internističkih pregleda i usluga je 5.384.

U isto vrijeme medicinski tim je  obavljao  preglede na terenu, a posebno u ruralnim sredinama
zahvaljujući pokretnoj ambulanti „Marta“.

Od januara 2008. godine do danas medicinski pregledi za žene i djecu smještene u sigurnoj
kući  se obavljaju besplatno u Kantonalnoj bolnici Zenica, zahvaljujući poptisanom Protokolu
između “Medice” Zenica i Kantonalne bolnice Zenica.

Pružanje  ginekoloških i internističkih usluga nastavljeno je  sve do dans kroz rad na terenu za
žrtve ratne traume i torture na području BiH.

U proteklih 25 godina broj svih vrsta pregleda  i usluga u svim segmentima medicinskog
zbrinjavanja je 108 629.

Mobilna ginekološka ambulanta “Marta” – rad medicinskog tima na terenu.

Scroll Up