Sigurna kuća

“Medica” Zenica pruža adekvatan smještaj ženama, djevojkama i djeci žrtvama traume i nasilja tokom procesa njihovog oporavka. Boravak u sigurnoj kući, između ostalog, uključuje odgovarajuću stručnu pomoć, kroz individualni i grupni terapijski rad, savjetovanje, porodičnu terapiju, okupacionu terapiju, medicinsko zbrinjavanje, pravnu pomoć, te ekonomsko osnaživanje kroz pohađanje postojećih šestomjesečnih obuka za zanimanja. Zbrinjavanje djece u sigurnoj kući očituje se kroz terapijski rad s njima i boravak u “Medicinoj” dječijoj kući/Dječijem dnevnom centru u cilju odgojnog i obrazovnog rada.

U toku 2017.godine u Sigurnoj kući „Medice“ Zenica zbrinuto je ukupno 47 osoba od toga 22 žena i 25 djece -13 dječaka i 12 djevojčica, sa kojima je urađeno 311 individualnih terapijskih sesija, 7 grupnih edukativno – terapijskih sesija sa ženama i djecom, pruženo 11 pravnih savjeta, 139 medicinskih intervencija i 3 medicinske edukacije/10 sesija o održavanju higijene i vođenju brige o zdravlju, te su bili aktivno uključeni u odgojno obrazovni rad, pohađanje edukativno-kreativnih radionica na teme dječijih prava, komunikacije i nenasilnog rješavanja sukoba, nasilje nad djecom, trgovina ljudima itd.

Djeca korisnici/e servisa „Medice“ Zenica aktivno participiraju u kreiranju aktivnosti kao i u izradi edukativno-promotivnog materijala i obilježavanje značajnih datuma iz oblasti socijalne zaštite kao što je: „Dan djece ulice“, „Međunarodni dan djeteta- Dječija nedjelja“, Međunarodni dan dječijih prava“ Kampanja „16 dana aktivizma brotiv rodno zasnovanog nasilja“, „Dana ljudskih prava itd.

U okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“2011.-2016. godine, osnažena djeca korisnici/e servisa „Medice“ Zenica učestvovala su i modnim revijama organiziranim u svrhu predstavljanja rezultata ekonomskog osnaživanja „Medice“Zenica koje se provodi u edukativnom centru „Medice“ Zenica i u ruralnim sredinama. Međutim, terapijski rad sa “Medicinim” korisnicama/ima pokazuje povezanost ratne traume i nasilja u porodici i zajednici, te da trauma ne može vremenski biti ograničena.

Scroll Up